Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

21. apríl - 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

28. apríl - 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

List rektora kňazského seminára

Milovaní bratia a sestry!

V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom.

V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske.

Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu.

Ostávame s vami v modlitbách spojení.

Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule

Stretnutie prvoprijímajúcich detí

Prvoprijímajúce deti budú mať stretnutie v sobotu 27. apríla 2024 popoludní o 14.00 hod. na fare. Prosíme deti o účasť. 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 28. apríla 2024 po druhej svätej omši, cca o 11.00 hod. v kostole. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.

Príhovor spišského diecézneho biskupa

Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

+ Mons. František Trstenský
spišský diecézny biskup

Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

Začíname 3. etapu  - Ježišova cesta do Emauz

31. marca 2024  sa začína 3. etapa pastoračného plánu Ježišova cesty do Emauz. Počas tejto etapy budeme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a budeme sa snažiť o aktívnu účasť na svätej omši. Pri východe z kostola si môžete zobrať špeciálne pozvánky. Pozvánka obsahuje návod, ako môžeme prinášať osobné obetné dary na sv. omšu. Pre deti je pripravený stierací kalendár, ktorý ponúka aktivity spojene s Eucharistiou. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Informácie k použitiu kalendára sú na webovej stránke farnosti. Viac kliknutím TU: 

Veľká noc v našej farnosti

Pozvánka na spoločné stretnutie

Diecézny biskup František Trstenský pozýva všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev v Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024. Vedúci spoločenstiev nech sa prihlásia najneskôr do 8. apríla prostredníctvom formulára, ktorý nájdu aj na webe Spišskej diecézy www.kapitula.sk. 

Diplom v rodinnej pastorácii

Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93