Aktivity

2024

Púť prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

V sobotu 18. mája 2024 bola púť prvoprijímajúcich deti a ich rodičov na Mariánsku horu v Levoči a na Spišskú Kapitulu. Odchod autobusu bol o 8.00 hod. spred kostola. 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V nedeľu 12. mája 2024 bola v našej farnosti o 10.00 hod. slávnosť  1. sv. prijímania pre deti z tried A. Deti mali stretnutie o 9.30 hod. na farskom dvore.

Spoveď prvoprijímajúcich deti bola v sobotu 11. mája o 9.00. Spoveď rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí bola v sobotu 11. mája od 10.00 do 11.00 hod.

V nedeľu 19. mája 2024 bola o 11.15 hod. slávnosť 1. sv. prijímania pre žiakov z B tried. Stretnutie deti bolo o 11.00 hod. pred farskou budovu 

Koncert skupiny SMAILY

Dňa 5. mája 2024 po druhej sv. omši, cca 11:00 hod. sa v kostole konal krátky koncert gospelovej skupiny SMAILY, ktorá sa nám predstavila s novým albumom "Nebojte sa!"  

List rektora kňazského seminára

Milovaní bratia a sestry!

V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom.

V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske.

Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu.

Ostávame s vami v modlitbách spojení.

Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule

List Otca biskupa mladým

Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na Instagrame - mladispisskejdiecezy a kpm_spis.

Váš biskup František 

Veľká noc v našej farnosti

Palmová (Kvetná) nedeľa

Témy pôstnych kázni v našej farnosti

Počas pôstneho obdobia v piatok o 18:00 hod. pri sv. omši zaznie cyklus pôstnych kázni. Kňazi z okolitých farnosti prednesú svoje príhovory na pôstne témy. Pred sv. omšou o 17:30 bude krížová cesta, ktorú sa pomodlí celebrujúci kňaz. Pozývame veriacich k účasti.

Piatok 22.2. - 17:30 hod.
Kto je moje Telo a pije moju Krv- pozvanie ku prehĺbeniu vzťahu s Eucharistiou
Vdp. Anton Mišek, farár Poprad -Spišská Sobota

Piatok 1.3. - 18:00 hod.
Pokánie - pozvanie prežiť milosrdenstvo a odpustenie
Vdp. F. Knapík - farár Poprad-Matejovce

Piatok 8.3. - 17:30 hod.
Nielen z chleba žije človek - pozvanie ku prehĺbeniu vzťahu s Božím Slovom
Vdp. Anton Lisnik, farár Poprad - Stráže

Piatok 15.3. - 17:30 hod.
Objaviť púšť - pozvanie spoznať význam pôstu
Vdp. Anton Ziolkovský, farár Nová Lesná

Piatok 22.3. - 17:30 hod.
Ecce Homo - pozvanie prežívať Kristovu obetu na kríži
Vdp. Jozef Anderák, farár Spišská Teplica

Pastiersky list - Nedeľa Božieho slova 2024

Milí bratia a sestry,

dnes slávime Nedeľu Božieho slova, ktorú ustanovil Svätý Otec František v roku 2019. Touto iniciatívou chce priviesť ľudí k poznaniu, aký dôležitý význam má Božie slovo pre náš každodenný život. Božie slovo prináša nádej tým, ktorí ho počúvajú a prijímajú s jednoduchým srdcom. Nie je náhoda, že Nedeľu Božieho slova slávime v dňoch, keď sa modlíme za jednotu kresťanov. Sväté písmo je mostom dialógu a dôležitým kontaktom s inými kresťanskými vyznaniami, ba dokonca s celou spoločnosťou. Ponúka nám totiž hodnoty, ktoré sú nadčasové a vhodné pre všetkých ľudí.

Naša diecéza prežíva tento rok pastoračnú aktivitu "Ježišova cesta do Emauz", ktorú sme rozdelili na tri etapy. Cez Advent a Vianoce sme sa učili viac počúvať a prijímať druhých ľudí. Ďakujem všetkým kňazom, zasväteným osobám a laickým bratom a sestrám, ktorí zareagovali na tieto podnety na prehĺbenie duchovného života. Dnešnou nedeľou Božieho slova začíname druhú etapu, v ktorej chceme znova objaviť krásu a bohatstvo Božieho slova. Emauzským učeníkom horeli srdcia, keď im Pán Ježiš vysvetľoval Sväté písmo. Je to poklad, ktorého nesmiernu hodnotu potrebujeme nanovo objaviť.

Zo srdca Vám želám, aby ste mali tú skúsenosť s čítaním Svätého písma, ktorú spomína svätý Ambróz: "Keď čítam Sväté písmo, Boh sa opäť prechádza po pozemskom raji." Božie slovo nám otvára všetky dvere, pretože On, Pán, je tými dverami. Prijmite moju prvú výzvu. Vezmite Sväté písmo, vyhľadajte niektoré zo štyroch evanjelií a prečítajte si z neho aspoň päť minút denne! Niekto sa spýta: "A to stačí tak málo?" Nech je čítanie Božieho slova ako kvapka, ktorá vyhĺbi jamku nie silou, ale pravidelnosťou. Čítajte ho pravidelne každý deň! Nájdite si tiché miesto, ďaleko od rušivých vplyvov televízie a mobilov. Čítajte na pokračovanie a neprestaňte, kým neprečítate všetky štyri evanjeliá. Robte to bez náhlenia. Nechajte Božie slovo priblížiť sa k Vášmu srdcu a uvidíte, ako sa Váš život zmení Vašou blízkosťou k Božiemu slovu.

Prijmite moju druhú výzvu. Čítajte Sväté písmo s ceruzkou v ruke. Podčiarknite si verš alebo slovo, ktoré Vás oslovilo. Skúste si ho zapamätať. Zapíšte si ho na lístok, alebo do osobitného zošita, v ktorom si poznačte aj dátum. Ten verš alebo slovo bolo napísané presne pre Teba! Podeľte sa s ním s druhými. Vráťte sa k zapísanej myšlienke počas dňa a ešte lepšie večer pred spaním. Verte, že Božie slovo Vás osloví v okamihoch, keď budete potrebovať Božiu blízkosť.

Napokon moja tretia výzva. Sprevádzajte čítanie Božieho slova modlitbou. Sväté písmo nebolo napísané preto, aby zostalo uväznené v knihe na poličke u Vás doma. Nechajte ho klíčiť a rásť vo Vašom srdci. Práve modlitbou zostupuje Božie slovo do srdca. Pýtajte sa v modlitbe jednoduchú vetu: "Pane, čo odo mňa očakávaš, aby som dnes urobil?" Keď čítame Sväté písmo každý deň, Boh každý deň prechádza okolo a zasieva semienko do pôdy nášho života. V modlitbe sa naše srdce stáva "bohostánkom", v ktorom zachovávame Božie slovo podľa vzoru Panny Márie, ktorá: "zachovávala všetky slová vo svojom srdci a premýšľala o nich." (Lk 2, 19) Modlitbou vítame v našom srdci toho istého Ducha Svätého, ktorý viedol svätopiscov, aby zapísali Božie slovo. Prosme Ducha Svätého, aby sme prečítaný biblický úryvok správne porozumeli a uskutočňovali v živote. Poprosme Božieho Ducha jednoducho a úprimne: "Duchu Svätý, pomôž mi správne porozumieť a žiť Božie slovo."

Drahí bratia a sestry, na záver sa chcem poďakovať kňazom, ktorí s láskou a horlivosťou vysvetľujú Božie slovo a zapaľujú srdcia veriacich pre Pána. Bratia kňazi, prehlbujte svoju lásku k Svätému písmu pravidelným rozjímaním, štúdiom a poctivou prípravou homílie. Ďakujem lektorom, ktorí prednášajú Božie slovo na bohoslužbách. Ďakujem učiteľom náboženstva a katechétom, ktorí vedú mladých k poznaniu Svätého písma. Ďakujem rodičom a starým rodičom, ktorí učia svoje deti a vnúčatá biblické príbehy. Prosím, modlite sa aj za mňa, aby som bol verným ohlasovateľom Kristovho evanjelia.

Váš biskup František

Stretnutie prvoprijímajúcich detí

Prvoprijímajúce deti budú mať stretnutie v sobotu 27. apríla 2024 popoludní o 14.00 hod. na fare. Prosíme deti o účasť.  

Príhovor spišského diecézneho biskupa

Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

+ Mons. František Trstenský
spišský diecézny biskup

Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

Začíname 3. etapu - Ježišova cesta do Emauz

31. marca 2024 sa začína 3. etapa pastoračného plánu Ježišova cesty do Emauz. Počas tejto etapy budeme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii a budeme sa snažiť o aktívnu účasť na svätej omši. Pri východe z kostola si môžete zobrať špeciálne pozvánky. Pozvánka obsahuje návod, ako môžeme prinášať osobné obetné dary na sv. omšu. Pre deti je pripravený stierací kalendár, ktorý ponúka aktivity spojene s Eucharistiou. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Informácie k použitiu kalendára sú na webovej stránke farnosti. Viac kliknutím TU:  

Krížová cesta na Veľký piatok

Na Veľký piatok bude o 10.30 hod. krížová cesta ulicami Matejoviec (sídlisko). Začiatok je pred kostolom. V tento deň je prísny post. Kresťana katolíka zaväzuje zdržiavanie mäsitého pokrmu, ktoré nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. 

Celodenná poklona pri Božom hrobe

Na Bielu sobotu je pri Božom hrobe od 7.00 hod. celodenná poklona. Na stolíku bude papier, kde sa môžete zapísať a prísť v uvedený čas na adoráciu. 

Začíname Svätý (Veľký) týždeň

Vo Svätom (Veľkom) týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré Kristus uskutočnil v posledných dňoch svojho života, počnúc svojim vstupom do Jeruzalema. Večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok), cez Svätú sobotu (Bielu sobotu) a vrcholí počas Veľkonočnej vigílie vo Svätej Noci. 

Traja králi na farskom úrade